Grondwerken

Ons bedrijf voert regelmatig conventionele bodemsaneringen uit ten behoeve van bouwputten en funderingsherstel. Dit gebeurt volgens het volgende stappenplan:

 • Eerst wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau een grondonderzoek uitgevoerd, om de verontreiniging precies in kaart te brengen.
 • Op basis van de rapportage worden, zo nodig met milieukundige begeleiding van een gespecialiseerde instelling, een saneringsplan en saneringsdraaiboek opgesteld.
 • De locatie wordt afgezet met bouwhekken, en er worden waarschuwingsborden geplaatst.
 • De verontreinigde grond wordt ontgraven met inachtneming van de noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Bij bouwputten gebeurt dit hoofdzakelijk door grotere graafmachines. Bij kleinere projecten, of binnenshuis (funderingsherstel) kunnen ook kleinere machines zoals minigravers of schrankladers ingezet worden.
 • De verontreinigde grond wordt op vrachtwagens geladen en naar een erkende reiniger of, indien het niet anders kan, stortplaats gebracht.
 • De put wordt afgedekt met een laag schoon zeezand voorzien van een certificaat. De put wordt vervolgens op hoogte gebracht en geëgaliseerd.

Om bodemsaneringen zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen uitvoeren hebben wij diverse voorzieningen getroffen:

 • Op het werk is te allen tijde een saneringsdraaiboek aanwezig, waarin onder andere een omschrijving van de werkzaamheden en relevante telefoonnummers staan. Ook wordt er een logboek bijgehouden.
 • Onze medewerkers ondergaan elk jaar speciaal voor bodemsaneringen een gezondheidskeuring door een arbodienst.
 • Onze grotere graafmachines en vrachtwagens zijn voorzien van overdrukcabines, zodat onze machinisten en chauffeurs niet via de lucht aan verontreiniging worden blootgesteld.
 • De mensen op de kleinere graafmachines en de mensen die met de hand werken dragen speciale beschermende kleding, handschoenen en veiligheidslaarzen. Indien de grond ernstig verontreinigd is, zijn er ook nog speciale maskers met koolstoffilters beschikbaar.
 • Om te voorkomen dat de verontreinigde grond zich in de omgeving verspreidt worden vrachtwagens bij het verlaten van het terrein ontdaan van grond door middel van borstelen en/of afspoelen. De vervuilde grond wordt in waterdichte laadbakken met afsluitende kleppen vervoerd.
 • Op de grens van het terrein is een was- en kleedruimte gelokaliseerd, waar de werknemers zich kunnen omkleden en wassen.
 • De droge grond wordt bevochtigd om verstuiving te voorkomen.

Voor het leveren en verwerken van houten damwanden (grond- en grondwaterkering, meestal t.b.v funderingsherstel), kunnen wij zorg dragen. Net als het droog houden van bouwputten en andere gaten door middel van het leveren, verwerken en instant houden van drainage.

Brandstoftanks, die vaak zijn ingegraven, veroorzaken soms verontreiniging in de grond. Naast het saneren van de vervuilde grond is ons bedrijf ook bedreven in het verwijderen van deze brandstoftanks, volgens de volgende werkwijze:

 • Eerst reinigt een gespecialiseerd tanksaneringsbedrijf, dat KIWA-gecertificeerd is, de tank inwendig en voert de afvalstoffen af.
 • De tank wordt vakkundig ontgraven en uitgehesen.
 • De tank wordt door ons afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf waar het vernietigd wordt.
 • Na afloop kunnen wij de opdrachtgever een KIWA-certificaat, als verklaring dat de sanering volgens de regels is uitgevoerd en een vernietigingsverklaring overleggen.
 • De put wordt opgevuld met een laag schoon zeezand voorzien van een certificaat, en eventueel wordt de plek herstraat.