Sloopwerken

Op het gebied van sloopwerken variëren onze werkzaamheden van renovatie sloop tot totaalsloop, van kleine bouwwerken tot complete woonwijken met zowel laag- als hoogbouw.

Voor het uitvoeren van de sloopwerken hebben onze mensen een groot scala van moderne gereedschappen tot hun beschikking. Deze gereedschappen lopen uiteen van elektrisch handgereedschap tot moderne machines voorzien van allerlei toebehoren zoals betonvergruizers sorteergrijpers en sloophamers. Verder zijn de machines voorzien van overdrukcabines om schadelijke stoffen buiten te houden zodat de machinist is gewaarborgd van een schone werkruimte.

Bij het uitvoeren van inpandig sloopwerk waarbij machines worden gebruikt, zijn deze machines voorzien van een katalysator, een naverbrander en een vonkenvanger zodat de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt om de veiligheid van de medewerkers te garanderen.
Ons bedrijf heeft zich de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in het uitslopen van kantoorpanden in een kort tijdsbestek, om deze snelle werkwijze te bewerkstelligen hebben wij geïnvesteerd in moderne machines om het sloopwerk naar tevredenheid van onze opdrachtgevers uit te voeren. Bij deze werkzaamheden bieden wij een totaalpakket aan dat bestaat uit het aanvragen van de benodigde ontheffingen en afvalstroomnummers tot aan het uitvoeren van het sloopwerk en de oplevering daar van.

Renovatiesloop

Bij renovatiesloop wordt er vooruit lopende aan het uitvoeren van werkzaamheden een asbestinventarisatie gemaakt, voor deze inventarisatie wordt opdracht verstrekt door ons of door de opdrachtgever. Wordt er asbest aangetroffen dan dient eerst een asbestsanering plaats te vinden welke wij ook voor onze opdrachtgevers kunnen uitvoeren. Bij werkzaamheden t.b.v. renovatie worden er over het algemeen geen constructieve delen gesloopt maar wordt er alleen licht sloopwerk uitgevoerd zoals het verwijderen van vloerbedekkingen, plafonds en lichte scheidingswanden. Bij renovatie worden de sloopwerkzaamheden voornamelijk handmatig uitgevoerd. Het afvoeren van de vrijkomende materialen wordt, als de draagkracht van de vloeren groot genoeg is, met schrankladers uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden wordt voor de afvoer van het sloopafval over het algemeen een telekraan ingezet om de stof overlast tot een minimum te beperken door met kleine containers het afval af te hijsen en in grote containers over te laden. Deze manier van werken wordt door onze opdrachtgevers zeer op prijs gesteld.

Funderingsherstel

Bij funderingsherstel is het noodzakelijk om vrij veel sloopwerk uit te voeren. Het sloopwerk bestaat over het algemeen uit het verwijderen van de indeling, de plafonds en de oude vloer van de ruimte waar de nieuwe fundering wordt toegepast. Om de nieuwe fundering een dragende functie te geven dienen er gaten in de bouwmuren te worden gehakt, de zogenaamde kassen. In deze kassen worden rioolstempels geplaatst om de draagkracht van de oude fundering te handhaven tot dat de nieuwe fundering klaar is. De werkzaamheden die nodig zijn voor het funderingsherstel worden machinaal uitgevoerd met uitzondering van het hakken van de kassen. Indien de nieuwe fundering (vloer) beneden het water peil zijn aanleg vindt, dient er een houten waterscherm te worden toegepast. Al de hierboven genoemde werkzaamheden hebben wij al vele malen naar tevredenheid van onze opdrachtgevers uitgevoerd.

Totaalsloop

Bij totaalsloop wordt een pand geheel gesloopt inclusief de fundering. Deze werkzaamheden worden vooraf gegaan door een aantal procedures zoals het laten maken van een asbestinventarisatie, een bouwstoffenonderzoek en een grondrapportage. Na bestudering van deze onderzoeken wordt een werkplan opgesteld en wordt het werk conform het werkplan uitgevoerd.

Indien er asbest is aan getroffen wordt dat eerst verwijderd conform de SC-530, uit het bouwstoffenonderzoek kan worden opgemaakt of er andere milieugevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is dat het geval dan worden deze ook voorafgaande aan het sloopwerk verwijderd.
Het slopen wordt machinaal uitgevoerd waarbij het sorteren van de afvalstoffen aan de bron geschiedt. Dat wil zeggen dat er tijdens het slopen de verschillende afvalstoffen worden gesorteerd en in de daar voor bestemde containers wordt gedeponeerd. De afvalstoffen worden naar recycling bedrijven afgevoerd. Puin naar de puinbreekinstallatie, hout naar hout recycling, enz.

Is het pand gesloopt, de funderingen verwijderd en zijn de afvalstoffen afgevoerd dan wordt de werkplek geëgaliseerd. Daarna wordt het werk opgeleverd aan de opdrachtgever waarbij deze de draaiboeken, stortbonnen etc. krijgt overhandigd.